Hospitality Management – Opponering och bedömning

Kurskod R012201
Studiepoäng 1
Lärandemål

Lärandemål:
Den studerande ska efter avslutad kurs ha insikter i hur hen :
– bedriver forskning och dokumenterar densamma på grundläggande nivå på ett strukturerat och reflekterande sätt och kan åskådliggöra processen och resultatet av sina efterforskningar i skriftlig form på ett akademiskt korrekt sätt samt
– muntligt kunna presentera desamma på ett pedagogiskt sätt och
– jobbar även fram en modell för att effektivt kunna opponera på annan studerandes motsvarande arbete.

Learning outcomes:
The student is able to when finishing the course to:
– conduct and document research on a basic level in a structured and reflective manner, and can visualise the process and the result of the research in written form in an academically correct way and
– orally can present the work in a pedagogical way and
– construct a model for efficiently de-construction another student’s equivalent paper.

Innehåll

År 2 Opponering och bedömning:
praktikrapport
artikelsök och formaliahantering (samarbete med en yrkesinriktad kurs)
värdering av och opponering på varandras rapporter

Year 2 Opposition and and assessment
internship report
data base research and academic writing (in co-operation with another professional course)
assessing and opposing/de-constructing each other’s papers

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Kurslitteratur och studiematerial

Backman, Jarl. (2008). Rapporter och uppsatser (2. uppl. eller senare). Lund: Studentlitteratur.
Högskolan på Åland. (2017). Skrivguide för Högskolan på Åland. Hämtad från https://docs.google.com/document/d/1_3bWvtUizEklOgj0tRwHCFXiTT27HnfvcquGPTlcRpg/edit#heading=h.u6wz0ajr4m5w

Utskriven 25 oktober 2021 kl 05:02