Hospitality Management – Studieteknik och vetenskapligt skrivande

Kurskod R011202
Studiepoäng 2
Lärandemål

Lärandemål:
Den studerande ska efter avslutad kurs ha insikter i hur hen
1) maximerar sitt eget lärande och utnyttjar alla de resurser som står till buds för en högskolestuderande,
2) bedriver forskning på grundläggande nivå på ett strukturerat och reflekterande sätt och kan
3) åskådliggöra processen och resultatet av sina efterforskningar i skriftlig form på ett akademiskt korrekt sätt samt muntligt kunna presentera desamma på ett pedagogiskt sätt.

Course objectives:
The student should after the course have insights into how to:
1) maximise learning and making use of all resources offered to a university student,
2) conduct research on a basic level in a structured and reflecting manner and
3) illustrate the process and result of the research in an academically correct manner and present it in a pedagogically correct way.

Innehåll

År 1 Vetenskapligt skrivande (2 sp):
grundläggande studieteknik, bibliotekskunskap och informationssökning
grundläggande presentationsteknik
grundläggande datoranvändning,olika program (google Docs) och textproduktion
principer för vetenskaplig rapport- och uppsatsskrivning
språkriktighet och stil
att behandla källor, citera, hänvisa och upprätta referenser

Year 1 Academic writing (2 study credits)
basic study techniques, library and information seeking
basic presentation techniques
basic computer skills, various software (Google Docs) and text production
prerequisites for academic report and paper writing
linguistic correctness and stylistics
using academic sources, quoting and referential systems

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Kurslitteratur och studiematerial

Bergman, M. (2022). Att studera på högskolan (3. uppl.). Studentlitteratur.

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser (3. uppl.). Studentlitteratur.

Schött, K., Hållsten, S., Moberg, B., & Strand, H. (2015). Studentens skrivhandbok (3. uppl.). Liber.

Språkrådet. (Red.). (2017). Svenska skrivregler (4. uppl.). Liber.

Strömquist, S. (2019). Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier (8. uppl.). Gleerups.

Strömquist, S. (2019). Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser (7. uppl.). Studentlitteratur.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Godkänd, Underkänd (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Grade scale:
Two-grade scale (Pass / Fail). Marks are recorded in the Transcript of Records

Utskriven 06 december 2023 kl 07:40