Hospitality Management – Svenska

Kurskod B130602
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna tillämpa effektiv skriftlig kommunikation, dvs. den studerande ska ha:
– kunskap om vilka krav som ställs på vetenskapligt skrivande vid HÅ
– kunskap om principer för användande av informationskällor och kunskaper att söka i databaser
– kunskap om hur ämnesvalet hänger samman med tillgången på information
– kännedom om de resurser som finns till hjälp för skapande av bra texter
– kunskap om effektiv användning av ordbehandlingsprogram
– insikt om hur man arbetar bäst själv med en större skrivuppgift.

Den studerande ska kunna:
– tillämpa processkrivande
– ta emot och ge gensvar på egna texter i olika stadier av skrivprocessen

Innehåll

– Praktiskt skrivande av en rapport eller uppsats.
– Sökande och bedömning av informationskällor.
– Publicering av texten i olika stadier av färdigställande.
– Öppenhet och samarbete i grupp om de egna texterna.

Närvaro

40 timmars arbete av den studerande.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

För godkänt krävs publicering av skrivuppgifter och deltagande i seminarier samt godkänt resultat i tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Finns länkade till hemsidan.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekortet. VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd)

Arbetsformer

Praktiskt skrivande av en vetenskaplig text.
Seminarier om resultatet av de olika etapperna i skrivprocessen.
Publicerande av texter i olika stadier av färdigställande.
– Användning av lärandeplattform på Internet.
– Kursen kan klaras av som distansutbildning.

Övrigt

Den vetenskapliga texten som nämns i ”Arbetsformer” är en uppsats för kursen Marknadsföring (B030102).

Utskriven 19 oktober 2021 kl 03:00