Hospitality Management – Svenska

Kurskod B130602
Studiepoäng 2
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna tillämpa effektiv skriftlig kommunikation, dvs. den studerande ska ha:
– kunskap om vilka krav som ställs på vetenskapligt skrivande vid HÅ
– kunskap om principer för användande av informationskällor och kunskaper att söka i databaser
– kunskap om hur ämnesvalet hänger samman med tillgången på information
– kännedom om de resurser som finns till hjälp för skapande av bra texter
– kunskap om effektiv användning av ordbehandlingsprogram
– insikt om hur man arbetar bäst själv med en större skrivuppgift.

Den studerande ska kunna:
– tillämpa processkrivande
– ta emot och ge gensvar på egna texter i olika stadier av skrivprocessen

Contents

– Praktiskt skrivande av en rapport eller uppsats.
– Sökande och bedömning av informationskällor.
– Publicering av texten i olika stadier av färdigställande.
– Öppenhet och samarbete i grupp om de egna texterna.

Attendance

40 timmars arbete av den studerande.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

För godkänt krävs publicering av skrivuppgifter och deltagande i seminarier samt godkänt resultat i tentamen.

Material

Finns länkade till hemsidan.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekortet. VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd)

Teaching methods

Praktiskt skrivande av en vetenskaplig text.
Seminarier om resultatet av de olika etapperna i skrivprocessen.
Publicerande av texter i olika stadier av färdigställande.
– Användning av lärandeplattform på Internet.
– Kursen kan klaras av som distansutbildning.

Other

Den vetenskapliga texten som nämns i ”Arbetsformer” är en uppsats för kursen Marknadsföring (B030102).

Utskriven 25 oktober 2020 kl 19:04