Hospitality Management – Entreprenörskap

Kurskod B110705
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
– förstå innebörden av entreprenörskap samt hur en affärsidé/innovation kan utvecklas till ett vinstgivande företag
– förklara relevanta entreprenörskapsteorier samt ha kännedom om småföretagens speciella problem och tillväxtmöjligheter
– beskriva centrala begrepp i entreprenörskap och regional utveckling
– förstå företagsekonomins grundläggande teorier och begrepp

Innehåll

Kursen är indelad i två delar:
Del 1: introduktion till entreprenörskap och intraprenörskap, innovation och tillväxtmöjligheter, entreprenörskapsteorier, regional utveckling och internationaliseringsprocessen.
Del 2: Förstå och tillämpa teoriprocessens steg genom att söka, sammanfatta och analysera hur ett företag verkar i samhället och genom en kvalitativforskningsmetod presentera en resultatredovisning och diskussion.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Grupparbeten. Seminarium. Inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Landström, H.(2000). Entreprenörskapets rötter. Lund: Studentlitteratur.
Johannison, B. & Lindmark, L. (red.). (1996). Företag, företagare, Företagsamhet. Lund: Studentlitteratur.
Kotler, P. (2009). Marketing Management. 13. ed. Upper Sadle River. N.J: Prentice Hall. Kapitel 12, 14.
Grönroos, C. (2008). Service Management och marknadsföring. Malmö: Liber ekonomi.
Kirzner, I. M. (1973). Competition Entrepreneurship. Chicago, III.: University of Chicago Press.
Schumpeter. J. A. (2008). Schumpeter: Om skapande förstörelse och entreprenörskap. 2 upp. Stockholm:
Skärvad P-H, Olsson, J. (2011). Företagsekonomi 100. Malmö: Liber ekonomi.

Referenslitteratur:
Bengtsson, L. (2005). Att arbeta med case. Liber ekonomi.
Journal of Small Business & Entrepreneurship. www.ccsbe.org.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Kullman, C., Wik, T-B (2005). Real Stories of Small Business Success, Trainingmanual. Leonardo da Vinci.
Artiklar enligt examinatorns anvisningar.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekortet. VG/G/U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar. Grupparbeten enligt case- metodik. Seminarium. Självstudier.

Utskriven 19 oktober 2021 kl 01:45