Hospitality Management – Destinationsutveckling

Kurskod R352301
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande förväntas efter avslutad kurs kunna förklara, analysera, kartlägga och planera för:

– hållbar utveckling och hållbar turism
– konkurrenskraftiga destinationer
– destinationens kärnresurser
– destinationens stödresurser
– destinationsmanagement
– destinationsstrategi och -marknadsföring
– andra faktorer som påverkar destinationens dragningskraft

Innehåll

Kursen och kursinnehållet bygger på den modell av destinationernas konkurrenskraft som presenteras i Ritchies och Crouchs bok The Competitive Destination. Det centrala budskapet är att en destinations konkurrenskraft kan bero på dess unika resurser och att de utnyttjas på rätt sätt. Det krävs rätt destinationsstrategi och -marknadsföring. Destinationen måste även hantera sina kärnresurser på ett hållbart sätt för att inte förlora dem. Även andra faktorer spelar in när en destinations attraktionsvärde och konkurrenskraft avgörs.

Närvaro

Arbetsinsats ca. 133 t. varav ca 50 t. är föreläsningar och övningar.
Obligatorisk närvaro vid studiebesök, projektarbete samt presentationstillfällen

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för Hospitality Management

Examination

Godkända projektarbeten samt egen rapport.

Kurslitteratur och studiematerial

Ritchie, Brent J.R & Crouch, Geoffrey J. (2005). The Competitive Destination. A Sustainable Tourism Perspective. Wallingford: CABI Publishing. 272 s.
Sharpley R. & Telfer D.J. (2015). Tourism and Developement – Concepts and Issues (2nd ed.). Bristol:Channel View Publications
A Practical Guide to Tourism Destination Management. (2007). Madrid:World Tourism Organisation (UNWTO)

Undervisningsmaterial samt vetenskapliga artiklar från Högskolans databaser- tillhandahålls av Högskolan.

Förkunskaper

Tourism Operations 1
Tourism Operations 2

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen med Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, gästföreläsare eller studiebesök, projektarbete och övningar.

Utskriven 21 september 2019 kl 04:07