Hospitality Management – Turism 2

Kurskod R252103
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande förväntas efter avslutad kurs ha fördjupade kunskaper inom turism. Den studerande ska känna till olika typer av turism och särdrag. Studerande ska även ha kunskaper om turismens olika perspektiv.

Innehåll

Turismens olika perspektiv
Olika typer av turism såsom affärsturism, naturturism, kulturturism, sportturism, hälsoturism, nischturism.

Närvaro

Ca. 133 t. eget arbete varav ca. 40 t. föreläsningar och övningar.
Obligatorisk närvaro vid seminarier.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Egna presentationer, grupparbeten och tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Fletcher J., Fyall,A., Gilbert,D., Wanhill,S. (2013). Tourism: Principles and Practice.(5th edition) Harlow:Pearson Education
Syssner,J.(red) (2011). Perspektiv på turism och resande: begrepp för en kritisk turismanalys. Lund:Studentlitteratur
Hanefors, M. & Mossberg,L. (2007). Turisten i upplevelseindustrin. Lund:Studentlitteratur
Artikelsamling.
Artiklar och rapporter i elektronisk form kan delas ut under kursen.

Förkunskaper

Avklarad kurs ”Turism 1”.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, V,VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar. Egna projektarbeten.

Övrigt

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen bör självstudier bedrivas.

Utskriven 28 oktober 2021 kl 19:59