Hospitality Management – Hotell 2

Kurskod R242103
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs:
Utveckla förmågan att förstå hur hotellets driftfunktioner består av olika processer
Inse ledarskapets betydelse för lyckade processer inom planering, beslutsfattande, koordination och övervakning
Kunna förklara hur hotellets sälj-och marknadsföringsfunktion är uppbyggd
Kunna utveckla och praktiskt använda kunskaper inom hotellets drift och verksamhet
Ha en grundläggande förståelse för den globala hotellindustrin

Innehåll

I kursen kartläggs avdelningschefternas olika ansvarområden
Kursen behandlar avdelningsspecifika problemställningar och de studerande lär sig koorinera avdelningsöverskridande processer
Kursen ger en fördjupning i uppbyggnad och funktion av hotellets marknadsförings – och säljorganisation
En introduktion av prisoptimering (Revenue management) inom hotellbranschen
Introduktion till outsourcing och produktivitetsmanagement
Den internationella hotellnäringen, en överblick

Närvaro

75 % närvaro och aktivt deltagande vid schemalagda lektioner.
Obligatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för Hospitality Management

Examination

Inlämningsuppgifter och tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Hospitality and restaurant management. (2013). Boston:Pearson. 303 s.
Rutherford,D.G. (red.). (2002). Hotel management operations. New York : Wiley. 536s.
Siguaw,J. & Bojanic,D. (2004). Hospitality Sales:Selling Smarter. Albany,N.Y.:Thomson. 204s
Delar av :
Tranter,K.A. (2009). An introduction to revenue management for the hospitality industry:principles and practices for the real world. Upper Sadler River, N.J.:
Prentice Hall. 335 s
Lönn, E. & Wigerstrand, C.(2009). Hotellskolan: fortsättningen. Stockholm. Gästakademinen

Akademiska artiklar, fackpress, ämnesrelaterade internetsiter
Artikelsamling.

Förkunskaper

Hotell 1

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, case, grupparbeten med presentationer, inlämningsuppgifter och tentamen
Självstudier

Utskriven 21 september 2019 kl 04:06