Hospitality Management – Säkerhets-, miljö och kvalitetsledning i restauranger

Kurskod R223101
Studiepoäng 5
Goals

Den studerande förväntas efter avslutad kurs:
– kunna specificera de viktigaste kriterierna för miljö-, säkerhets- och, kvalitetsfrågor för restaurangföretag
– redogöra för huvudprinciperna i ett miljö-, säkerhets- och kvalitetsledningssystem i restaurangföretag
– kunna konstruera enklare miljö-, säkerhets- och kvalitetsledningssystem för ett restaurangföretag
– känna till huvudprinciperna för kvalitetsmätningar i ett restaurangföretag

Contents

1. Kriterier för miljö och säkerhet
2. Olika miljö-, och säkerhetsledningssystem
3. Kvalitetskriterier
4. Kvalitetsledning i restaurang – olika system
5. Att utveckla ett kvalitetsledningssystem (Tour Quality)
6. Att mäta och utvärdera kvalitet
7. Egenkontroll och hygienkompetens

Attendance

Obligatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten.
Närvaro rekommenderas vid föreläsningar.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Restaurang och gastronomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Godkänt projektarbete och aktiv närvaro på lektioner.

Material

Valda delar från följande kurslitteratur:
Echeverri, Per & Edvardsson, Bo (2002). Marknadsföring i tjänsteekonomin. Studentlitteratur. Lund. 528 s.
Laws, Eric (2004). Improving Tourism and Hospitality Services. CABI Publishing. Wallingford. 203 s.
Edvardsson, Bo & Andersson, Tobias & Sandén, Mattias & Waller, Björn (2007). Mätning av tjänstekvalitet i praktiken. Studentlitteratur. Malmö. 202 s.
Williams, Christine & Buswell, John (2003). Service Quality in Leisure and Tourism. CABI Publishing. Wallingford. 230 s.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Bl.a. följande artiklar och rapporter:
Konsumentverkets anvisningar för främjande av säkerheten hos kringaktiviteter. (2003). Konsumentverkets publikationsserie. Dnr. 2003/52/1025. Finland.
Diverse lagar och förordningar.
Protecting workers in hotels, restaurants and catering. (2008). European Agenscy for Safety and Health at Work.
Svanenmärkning av restauranger.(2008). Version 1.1 (13.12.2006 – 31.12.2011). Nordisk Miljömärkning.

Prerequisite

Avklarad kursen ”Grunderna i företagsverksamhet” (ÅK 1).

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar och övningar.

Other

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen effektivt måste självstudier bedrivas.

Utskriven 21 oktober 2020 kl 07:32