Hospitality Management – Marknadsföring 2

Kurskod R183103
Studiepoäng 5
Lärandemål

Målsättningen med kursen är att den studerande efter en avslutad kurs skall:
– Känna till tjänsters karaktäristika och dess påverkan på marknadsföringen samt kunna redogöra för hur kvalitet uppkommer i tjänsteprocessen
– kunna analysera, definiera och tillämpa olika strategier / metoder för att skapa värde i relationerna med kunder, anställda och övriga samarbetspartners

Innehåll

Tjänsters karaktäristika och dess påverkan på marknadsföringen
Kvalitet hos tjänster och relationer
Extern marknadsföring, interaktiv marknadsföring och intern marknadsföring
Utvärdering och analys av marknadsföringsinsatser.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid genomgång av övningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Tentamen
Övningsarbete

Kurslitteratur och studiematerial

Echeverri, P. & Edvardsson, B. (2012). Marknadsföring i tjänsteekonomin. Studentlitteratur AB: Lund
Parment, A. & Söderlund, M. (2010). Det här måste du också veta om marknadsföringen. Malmö:Liber
Ström, P. (2010). Sociala medier – gratis marknadsföring och opionionsbildning. Malmö: Liber

Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Enligt kursledaren

Förkunskaper

Avklarad kurs Marknadsföring 1

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Övrigt

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen effektivt måste självstudier bedrivas. För att erhålla vitsordet Vg måste man förutom utmärkta studieprestationer i kursen klara av att hålla alla givna ”deadlines” inom kursen.

Utskriven 28 oktober 2021 kl 04:02