Hospitality Management – Företagsekonomi 1

Kurskod R172202
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande förväntas efter avslutad kurs :
– kunna redogöra för hur ett hotell- och restaurangföretags resultat- och balansräkning är uppbyggd
– känna till principerna för dubbelbokföring, kontera löpande transaktioner och sammanställa ett enklare bokslut
– kunna ställa upp enklare investerings-, resultat- och kassabudgeter för hotell- och /eller restaurangföretag
– känna till olika finansieringsbehov och -alternativ samt hur man ansöker om finansiering

Innehåll

1. Inkomster, intäkter, utgifter och kostnader
2. Hotell- och restaurangföretagets kontosystem
3. Praktisk bokföring
4. Bokslut
5. Investerings-, resultat- och kassabudget
6. Finansiering av hotell- och restaurangverksamhet

Närvaro

Ca 80 t. föreläsningar och övningar.
Obligatorisk närvaro.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Tentamen
Godkända övningsuppgifter
Godkänd närvaro

Kurslitteratur och studiematerial

Nilsson, K. (2002). Ekonomi i hotell- och restaurangföretag. Stockholm: Sellin & Partner. 172 s.
Tomperi, S. (2012). Bokföring i praktiken. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. 251 s.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Kontokarta för hotell- och restaurangföretag.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Övrigt

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen bör självstudier bedrivas aktivt.

Utskriven 28 oktober 2021 kl 17:12