Hospitality Management – Grunderna i företagsverksamhet

Kurskod R171001
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande skall efter en genomgången kurs känna till:
– de övergripande faktorer som styr bildandet av ett hospitality företag
– de lagar och rekommendationer som påverkar företagsverksamheten
i hospitality industrin samt olika anmälningar till myndigheter
– huvudprinciperna för marknadsföringen av ett hospitality företag
– hur man gör resultat-, lönsamhets- och likviditetsbedömningar
– de vanligaste bidrags- och prissättningskalkylerna

Innehåll

1. Olika verksamhetsidéer i hospitality industrin
2. Faktorer som styr startande av ett eget företag
3. Företagets anmälningar
4. Särdragen av tjänstemarknadsföring
5. Affärs- och marknadsplanen
6. Företagets resultat, lönsamhet och likviditet
7. Bidrags- och priskalkyler

Närvaro

Ca. 60 t. föreläsningar (aktiv närvaro 70 %) och studiebesök (närvaro 100 %).

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Skriftliga tentamen, aktiv närvaro och inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

1. Ordinarie kurslitteratur: valda delar från:
Starta eget företag, en praktisk handledning. (2006).
Edita Publishing Oy. Helsingfors. 243 s.

Ta steget – Starta eget. (2005 eller nyare). Ålands Handelskammare & Ålands lanskapsregering. PDF fil som delas ut under kursen.

Nilsson, K. (2002): Ekonomi i hotell- och restaurangföretag. Sellin & Partner Bok och Idé AB. 175 s.

Isacson, Ch. (2000) Marknadsföring av hotell och restauranger. Gästakademin. Sellin & Partner Bok och Idé AB. 172 s.

Grönroos, Ch. (2002). Service Management och marknadsföring – en CRM ansats. Liber Ekonomi. Kristianstad. 436 s.

Kotler, Philip & Bowen, John & Makens, John (1999 eller nyare). Marketing for Hospitality and Tourism. Prentice Hall International Inc. 800 s.

2. Övrig kurslitteratur:
Meddelas senare.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Under kursen ges ut diverse material.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, företagsbesök och inlämningsuppgift.

Utskriven 28 oktober 2021 kl 19:39