Hospitality Management – Organisation i förändring

Kurskod R164103
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande skall efter avslutad kurs:
kunna förklara företagsstrategier och strategiska förändringsprocesser inom företag med särskild hänsyn till Hospitality företag
– förstå ledarskapets roll i förändringsprocesser
– känna till hur man genom kommunikation minskar förändringsmotståndet i en organisation

Innehåll

Change management som begrepp
Strategisk analys
Strategiskt val
Implementering av strategi
Förändringsledarskap i praktiken
Hantering av förändringsmotståndets yttringar

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten
Närvaro rekommenderas vid föreläsningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Inlämningsuppgifter och tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Ordinarie kurslitteratur:
Alvesson, M. & Sveningsson, S.(2008). Förändringsarbete i organisationer: om att utveckla företagskulturer. Malmö: Liber ekonomi 251 s.
Evans, E., Campell, D., & Stonehouse, G. (2003). Strategic Management for travel and tourism. Amsterdam: Elsevier 412 s.
Ekstam, K. (2005). Leda förändring. Malmö: Liber 64 s.
Fors-Andreé,J. (2014). Praktisk kriskommunikation. Stockholm: Liber
Jacobsen, D. I.(2005 eller senare). Organisationsförändringar och förändringsledarskap. Lund: Studentlitteratur 417 s.
Johnson, G. & Scholes, K. (2002). Exploring corporate strategy. Harlow; Financial Times Prentice Hall 607 s.

Övrig kurslitteratur:
Bolman, L.G. & Deal, T.E. (1995 eller senare). Nya perspektiv på organisation och ledarskap: kreativitet, val och ledarskap. Lund: Studentlitteratur 556 s
Akademiska artiklar, fackpress, ämnesrelaterade internetsiter
Artikelsamling.

Förkunskaper

Avklarad kurs Human Resources management och ledarskap

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, case, grupparbeten med presentationer, inlämningsuppgifter och tentamen
Självstudier

Utskriven 28 oktober 2021 kl 04:56