Hospitality Management – Turism 1

Kurskod R051103
Studiepoäng 5
Lärandemål

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om turism inför studier av andra kurser inom turism
Den studerande ska ha kunskap om begrepp, definitioner och verksamhetsområden inom turism
Ha kännedom om historisk utveckling och framtida möjligheter inom turism
Ha kännedom om resvägar och resmål
Ha grundläggande förståelse för miljövänlig turismutveckling
Känna till begreppet turisnäringens distributionsmix
Ha grundläggande kunskaper om hur en destination marknadsförs

Innehåll

1. Världens största näring – definitioner, typer av resor
2. Turismens historia
3. Rese-och besöksnäringen
4. Resmål- och resvägar
5. Grunderna i hållbar utveckling inom turistnäringen
6. informationshantering och inblick i resebranschens distributionsmix
7. Grunderna i marknadsföring inom turism- Case Visit Åland

Närvaro

75% närvaro vid föreläsningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Tentamen
Godkända projektarbeten
Närvaro på lektioner och övningar

Kurslitteratur och studiematerial

Blom,T. & Nilsson, M. (2005). Turismens historia och utveckling .Malmö: Liber AB. 104 s
Cooper,C., Fletcher,J., Fyall, A., Gilbert,D. & Wanhill,S. (1993 eller senare). Tourism: Principles and Practice. Harlow: Pearson Education Ltd.
Hudman, L. & Jackson, R. (2003). Geography of Travel & Tourism. Albany, N.Y: Thomson Delmar Learning. 534 s.
Lönn, E. (2011). Logi. Stockholm: Gästakademin. (sid. 7-30, 48-50, 58-61)
Tengling, M., Friberg, A.B., Lindmark, M. & Tjörnhammar, E. (2007). Turism Bas. Faktabok. 3. uppl. Malmö: Liber. 198 s.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Artiklar och rapporter i elektronisk form.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar
Egna projektarbeten

Övrigt

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen bör självstudier bedrivas.

Utskriven 19 oktober 2021 kl 02:17