Hospitality Management – Tyska 1

Kurskod R033102
Studiepoäng 5
Goals

Efter avslutad kurs förväntas de studerande:
– kunna bilda sig en uppfattning om innehållet i en enkel text som innehåller bekanta ord och fraser
– kunna förstå frågor och enkla meddelanden som tangerar bekanta situationer
– kunna uppfatta information som gäller den egna familjen eller bekanta vardagssituationer då taltempot är långsamt
– kunna skriftligt berätta om sig själv och kunna informera om skeenden i vardagen
– kunna uttala ord och fraser och använda intonationsmönster så att en person med tyska som modersmål förstår det sagda, kunna besvara frågor och klara av att föra en dialog i en bekant situation.

Contents

Tyska 1 är en nybörjarkurs. Studenterna lär sig att klara av situationer i vardagen. De ska ha ett gott uttal och förstå tyskar då dessa talar långsamt och ibland upprepar sina anvisningar. De ska kunna använda de vanligaste grammatiska strukturerna. Uttal och intonation övas. Kommunikation kring vardagen övas muntligt och skriftligt. Grammatiska strukturer som verbböjning i olika temaformer, användningen av olika artikelord, komparation av adjektiv. Färdighetsnivå A1 enligt den europeiska referensramen för språk.

Attendance

Minst 75% närvaroskyldighet

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Skriftliga och muntliga examinationsuppgifter, förhör, aktiv närvaro (minst 75%).

Material

Passwort Deutsch. 1. Kurs- und Übungsbuch. (2005). Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Gruppundervisning (56h), övrigt arbete (74h).

Other

Enligt Åbo Akademis fordringar.

Utskriven 20 oktober 2020 kl 09:24