Hospitality Management – Examensarbete

Kurskod R514102
Studiepoäng 15
Lärandemål

Målet med examensarbetet är att fungera som ett mognadsprov där den studerande visar förmåga att självständigt genomföra ett vetenskapligt arbete. Detta ska ske genom att tillämpa kunskaper och metoder inom det egna arbetsområdet samt visa prov förmåga till kritisk granskning och analys.

Innehåll

Val av ämne är den studerandes ansvar i samråd med tilldelad handledare. Ämnet ska dock vara relevant för den studerandes utbildning och skapa möjligheter till fördjupning inom det valda ämnet samt visa prov på förmåga till integrering med andra närliggande ämnesområden.

Närvaro

Examensarbetet är ett självständigt arbete och motsvarar 400 arbetstimmar per studerande. Den studerande ska träffa sin handledare vid minst tre tillfällen. Den studerande ansvarar för att kontakta sin handledare inför dessa möten. Den studerande bör efter överenskommelse med sin handledare bifoga sitt material för granskning inför dessa tillfällen samt seminarier. Den studerande ansvarar även för att bifoga sitt material till opponenter en vecka innan seminarier. Närvaro är obligatorisk vid seminarier och frånvaro kräver giltigt läkarintyg.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Med det mognadsprov som förutsätts enligt examensordningen för Högskolan på Åland avses den skriftliga och muntliga presentationen samt opposition. Genom att utföra dessa uppgifter på föreskrivet och godtagbart sätt visar den studerande att han har förtrogenhet med utbildningsområdet samt att denna har tillräckliga språkkunskaper. En korrekt behandling av språket är en förutsättning för godkännande och språket måste vara i paritet med innehållet, det vill säga att för vitsordet ”Väl Godkänt” krävs ett mycket gott språk samt säkert och relevant användande av terminologi.

Kurslitteratur och studiematerial

Schött, K., Melin, L., Strand, H. & Moberg, B. (1998). Studentens skrivhandbok. Stockholm: A&W. 141 s. Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 213 s.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Skrivguiden – Högskolan på Åland
Föreläsningskompendium om examensarbete
Anvisningar för examensarbete vid Högskolan på Åland

Förkunskaper

Avklarat 120 sp inklusive kurserna ”Samhälle och studier” och ”Marknadsundersökningsmetodik”.
Kollegiet bedömer om studerande uppfyller förkunskapskraven.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG.

Arbetsformer

Examensarbetet kan skrivas enskilt eller i par enligt två olika alternativ.
Alternativ 1. Ett teoretiskt vetenskapligt arbete med tillämpad forskning.
Alternativ 2. Ett planerat projekt som bedrivs inom ramen för examensarbetet och utvärderas efter genomförandet.

Examensarbetet ska ha allmän relevans inom det aktuella yrkesområdet eller vara till specifik nytta för eventuell uppdragsgivare. Examensarbetet är en utvecklande uppgift som ska utföras under handledning. Sedan programledaren godkänt ämnesvalet utses en ansvarig handledare för arbetet. Arbetet inleds med att den studerande i samråd med sin handledare, identifierar, avgränsar och formulerar ett problemområde. Den ansvarige handledaren ska vara en lärare på Högskolan på Åland. Även externa experter kan anlitas som handledare eller fackgranskare. Om arbetet görs för en extern uppdragsgivare utser denne en kontaktperson som ser till att arbetet framskrider på ett ändamålsenligt sätt. Den studerande och handledaren ska träffas vid minst tre tillfällen under arbetets gång. Dessa tillfällen bör dokumenteras. Vid det första tillfället ska den studerande presentera en projektplan för arbetet. Det sista tillfället förläggs strax innan arbetet ska lämnas in. Efter det att projektplanen lämnats in och innan den studerande påbörjar utredningsarbetet och författandet ska ett första seminarium hållas. Syftet med det första seminariet är att den studerande ska få perspektiv på sin uppgift genom synpunkter och tips från seminariedeltagarna. Vid det första seminariet presenteras examensarbetets rubrik, en analys av uppgiften samt förslag till metodik, källor och litteratur samt en disposition för arbetet.

Under arbetets gång hålls ett andra seminarium där arbetets teoretiska del presenteras. Till det andra seminariet utses opponenter som skall läsa in sig på arbetet samt opponera på det samma. Arbetet opponeras även av lärare och handledare. Studerande agerar ordförande för seminariet.

Arbetet skall efter inlämning presenteras vid ett tredje seminarium. Vid detta tillfälle presenteras arbetet i sin helhet. Samma opponenter som vid det andra seminariet läser in sig på arbetet och opponerar på det samma. Arbetet opponeras även lärare och handledare. Öppen frågestund för allmänheten. Studerande agerar ordförande vid seminariet. Samtliga arbeten språkgranskas av språklärare.

Övrigt

För att den studerande ska kunna godkännas krävs bra planering och framförhållning, god handledarkontakt, självständigt sökande av litteratur och källor samt fördjupning i ämnesval och självständiga studier.

Utskriven 25 oktober 2021 kl 04:52