Hospitality Management – Destinationsutveckling och hållbar turism

Kurskod R253102
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande förväntas efter avslutad kurs kunna förklara, analysera och planera :
– hållbar utveckling
– hållbar turism
– konkurrenskraftig destination
– destinations image och varumärke
– destinationsutveckling
– destinationsmarknadsföring

Innehåll

1. Hållbar utveckling
2. Hållbar turism
3. Konkurrenskraftig destination
4. Destinations image och varumärke
5. Att utveckla destinationer
6. Att marknadsföra destinationer

Närvaro

Egen arbetsinsats ca. 133 t. varav ca. 40 – 50 t. är föreläsningar och övningar.
Obligatorisk närvaro på lektioner och övningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Tentamen
Godkända övningsuppgifter samt godkänd närvaro.

Kurslitteratur och studiematerial

Valda delar ur följande kurslitteratur:
Buhalis, D. (2000). Marketing the Competitive Destination of the Future. Tourism Management. Vol. 21, p.97-116.
Godfrey, K. & Clarke, J. (2000). The Tourism Development Handbook. A Practical Approach to Planning and Marketing. London: Continuum. 232 s.
Handbook on Tourism Destination Branding. With an Introduction by Simon Anholt (2009). Published by World Tourism Organization & European Travel Commission. www.unwto.org
Heath, E. & Wall, G. (1992). Marketing Tourism Destinations. New York: John Wiley & Sons, Inc. 226 s.
Morgan, N., Prichard, A. & Pride, R. (ed.). (2009). Destination Branding. Creating the unique destination proposition. 2. ed. Amsterdam: Elsevier Butterworth- Heinemann. 203 s.
Ritchie, Brent J.R & Crouch, Geoffrey J. (2005). The Competitive Destination. A Sustainable Tourism Perspective. CABI Publishing. Wallingford. 272 s.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Handbook on Tourism Destination Branding. With an Introduction by Simon Anholt (2009). Published by World Tourism Organization & European Travel Commission. www.unwto.org.
Buhalis, Dimitrios (2000). Marketing the Competitive Destination of the Future. Tourism Management 21/2000, p.97-116. Pergamon.

Förkunskaper

Turism 1 och Turism 2.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen med Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, egna projekt och övningar.

Övrigt

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen bör självstudier bedrivas.

Utskriven 20 oktober 2021 kl 12:31