Hospitality Management – Fastighetsdrift och design

Kurskod R244102
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande skall efter avslutad kurs kunna:
Identifiera vikten av design för offentliga miljöer och i synnerhet för hotell och restauranger
Tillämpa sina kunskaper i design för att se hur hotell och restauranglokaler behöver anpassas till praktiska funktioner
Förstå hur fastighetsavdelningen påverkar den operativa verksamheten

Innehåll

Design som funktionalitet i offentliga lokaler
Fastighetsekonomi och skötsel
Renoveringar och investeringar
Miljötänkande och design
Upplevesrummet
Design som marknadsföringsverktyg och Design hotells
Planering av ett hotell med olika avdelningar och funktioner

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten
Närvaro rekommenderas vid föreläsningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Inlämningsuppgifter
Redovisning av hotellprojekt

Kurslitteratur och studiematerial

Strannegård, M. (2009). Hotell Speciell: livsstilskonsumtion på känslornas marknad. Malmö:Liber. 264 s.
Stipanuk, D. (2006). Hospitality Facilities Management and Design. Lansing, Mich. : American Hotel & Lodging Educational Inst.
Akademiska artiklar, fackpress, ämnesrelaterade internetsiter

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, företagsbesök och inlämningsuppgifter
Planera ett hotellprojekt som grupparbete (obligatorisk närvaro)

Utskriven 28 oktober 2021 kl 03:41