Hospitality Management – Säkerhets-, miljö- och kvalitetsledning

Kurskod R243101
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande förväntas efter avslutad kurs :
– kunna specificera de viktigaste kriterierna för miljö-, säkerhets- och, kvalitetsfrågor för härbärgerings- och programföretag
– redogöra för huvudprinciperna i ett miljö-, säkerhets- och kvalitetsledningssystem i härbärgerings- och program-företag
– kunna konstruera enklare miljö-, säkerhets- och kvalitetsledningssystem för ett härbärgerings- eller programföretag
– känna till huvudprinciperna för kvalitetsmätningar i ett härbärgerings- och programföretag

Innehåll

1. Kriterier för miljö och säkerhet
2. Olika miljö-, och säkerhetsledningssystem
3. Kvalitetskriterier
4. Kvalitetsledning i restaurang – olika system
5. Att utveckla ett kvalitetsledningssystem (Tour Quality)
6. Att mäta och utvärdera kvalitet

Närvaro

Obligatorisk närvaro.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Godkända projektarbeten och aktiv närvaro på lektioner.

Kurslitteratur och studiematerial

Valda delar från följande kurslitteratur :
Echeverri, P. & Edvardsson, B. (2002). Marknadsföring i tjänsteekonomin. Lund:Studentlitteratur. 528 s.
Laws, E. (2004). Improving Tourism and Hospitality Services. Cambridge:CABI Publishing. 221 s.
Edvardsson, B. (red.)(2007). Mätning av tjänstekvalitet i praktiken. Malmö:Studentlitteratur. 202 s.
Williams, C. & Buswell, J. (2003). Service Quality in Leisure and Tourism. Wallingford:CABI Publishing. 230 s.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Bl.a. följande artiklar och rapporter :
Konsumentverkets anvisningar för främjande av säkerheten hos kringaktiviteter. (2003). Konsumentverkets publikationsserie. Dnr. 2003/52/1025. Finland.
Diverse lagar och förordningar.
Protecting workers in hotels, restaurants and catering. (2008). European Agenscy for Safety and Health at Work.
Svanenmärkning av hotell och vandrarhem (2008). Version 3.2 (14.06.2007 – 30.06.2012). Nordisk Miljömärkning.
Miljöutmärkelsen Den Gröna Nyckeln. Handledning och kommentarer till kriterielista. (2005) Stiftelsen Håll Sverige Rent. Stockholm.
Miljöutmärkelsen Den Gröna Nyckeln. Kriterielista: Hotell, Camping och Vandrarhem. (2005). Stiftelsen Håll Sverige Rent. Stockholm.

Förkunskaper

Avklarad kursen ”Grunderna i företagsverksamhet” (ÅK 1).

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Övrigt

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen effektivt måste självstudier bedrivas.

Utskriven 28 oktober 2021 kl 20:10