Hospitality Management – Säkerhets-, miljö och kvalitetsledning i restauranger

Kurskod R223101
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande förväntas efter avslutad kurs:
– kunna specificera de viktigaste kriterierna för miljö-, säkerhets- och, kvalitetsfrågor för restaurangföretag
– redogöra för huvudprinciperna i ett miljö-, säkerhets- och kvalitetsledningssystem i restaurangföretag
– kunna konstruera enklare miljö-, säkerhets- och kvalitetsledningssystem för ett restaurangföretag
– känna till huvudprinciperna för kvalitetsmätningar i ett restaurangföretag

Innehåll

1. Kriterier för miljö och säkerhet
2. Olika miljö-, och säkerhetsledningssystem
3. Kvalitetskriterier
4. Kvalitetsledning i restaurang – olika system
5. Att utveckla ett kvalitetsledningssystem (Tour Quality)
6. Att mäta och utvärdera kvalitet
7. Egenkontroll och hygienkompetens

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten.
Närvaro rekommenderas vid föreläsningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Restaurang och gastronomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Godkänt projektarbete och aktiv närvaro på lektioner.

Kurslitteratur och studiematerial

Valda delar från följande kurslitteratur:
Echeverri, Per & Edvardsson, Bo (2002). Marknadsföring i tjänsteekonomin. Studentlitteratur. Lund. 528 s.
Laws, Eric (2004). Improving Tourism and Hospitality Services. CABI Publishing. Wallingford. 203 s.
Edvardsson, Bo & Andersson, Tobias & Sandén, Mattias & Waller, Björn (2007). Mätning av tjänstekvalitet i praktiken. Studentlitteratur. Malmö. 202 s.
Williams, Christine & Buswell, John (2003). Service Quality in Leisure and Tourism. CABI Publishing. Wallingford. 230 s.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Bl.a. följande artiklar och rapporter:
Konsumentverkets anvisningar för främjande av säkerheten hos kringaktiviteter. (2003). Konsumentverkets publikationsserie. Dnr. 2003/52/1025. Finland.
Diverse lagar och förordningar.
Protecting workers in hotels, restaurants and catering. (2008). European Agenscy for Safety and Health at Work.
Svanenmärkning av restauranger.(2008). Version 1.1 (13.12.2006 – 31.12.2011). Nordisk Miljömärkning.

Förkunskaper

Avklarad kursen ”Grunderna i företagsverksamhet” (ÅK 1).

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Övrigt

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen effektivt måste självstudier bedrivas.

Utskriven 25 oktober 2021 kl 04:07