Hospitality Management – Ledarskap & Human Resource Management (HRM)

Kurskod R163103
Studiepoäng 10
Lärandemål

Efter avslutande kurs skall den studerande:
– omfatta vad organisationen är
– kunna relatera till hur strukturer, funktioner, olika former av ledarskap och kultur formar organisationen
– förstå helhetsbilden av personalens betydelse för ett tjänsteföretag och hur denna resurs skall ledas, administreras och organiseras för att för att ge företaget en strategisk konkurrensfördel

Innehåll

Organisation från grunden
Organisation och struktur
Olika skolor av tänkande inom organisationsteori
Den externa miljöns påverkan på organisationen
Leding av organisation
Organisationskultur
Från personaladministration till HRM
Individen i organisationen
Grupper i organisation
Att anställa: planering, urval, rekrytering, introduktion
Träning och vidareutbildning
Kollektivavtal och dess tillämpningar inom hotell-och restaurangverksamhet
Personalbudget och schemaläggning i praktiken

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten.
Närvaro rekommenderas vid föreläsningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Inlämningsuppgifter och tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Obligatorisk kurslitteratur:
Buchanan, D. & Huczynski, A. (2004). Organizational behaviour: an introductory text.
Harlow: Financial Times Prentice Hall. 959 s.
Parment, A. & Dyhre, A. (2009).Sustainable employer branding: guidelines,worktools and best practices.
Malmö: Liber. 176.s.
Forssell, A. & Ivarsson Westerberg, A. (2007). Organisation från grunden. Malmö: Liber. 186 s.
Sandhoff, M.(2011). Hotell och HRM : tecken på förändring. Malmö: Liber AB, 160s

Övrig kurslitteratur:
Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2012). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. 556 s.
Hatch, M. J. (2002). Organisationsteori : moderna, symboliska och postmoderna perspektiv.
Lund: Studentlitteratur. 440 s.
Jackson, T. (2002). International HRM: a cross-cultural approach. London: SAGE. 252 s.
Lindmark, A. & Önnevik, T. (2006). Human Resource Management, organisationens hjärta. Lund: Studentlitteratur 355.s.
Pedler, M. & Aspinwall, K. (2000). Den lärande organisationen: en kortfattad vägledning. Stockholm: Fakta info direkt. 173 s.

Akademiska artiklar, fackpress, ämnesrelaterade internetsidor.
Artikelsamling.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten med presentationer, inlämningsuppgifter och tentamen
Självstudier

Utskriven 20 oktober 2021 kl 12:51