Hospitality Management – Kommunikation och gruppdynamik på arbetsplatsen

Kurskod R111103
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande bör efter avslutad kurs:
– Ha insikt i kommunikationens olika mekanismer och nivåer
– Kunna handleda medarbetare strukturerat och kommunikativt
– Vara medveten om gruppdynamik och dess betydelse
– Kunna utveckla ett team

Innehåll

– Kommunikation och interaktion
– Vikten av kommunikation
– Aktivt lyssnande, feedback
– Jag- och du budskap
– Svåra samtal
– Utvecklingssamtal
– Kommunikation – ett sätt att spegla jaget och uppfatta andra
– Teorier om jaget och självbilden
– Människosyn
– Grupper och grupprocesser
– Teamutveckling
– Ledarstil och kommunikation

Närvaro

Aktiv närvaro och obligatorisk närvaro vid särskilt omnämnda tillfällen

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Godkänd examination enligt gruppens överenskommelse

Kurslitteratur och studiematerial

Lennéer – Axelsson, B. &Thylefors, I. (2005). Arbetsgruppens psykologi. Stockholm: Natur och Kultur
Nilsson, B. & Waldemarsson, A. K. (2007). Kommunikation: samspel mellan människor. Lund: Studentlitteratur
Nilsson, B. & Waldemarsson, A. K. (2011). Kommunikation för ledare. Lund: Studentlitteratur
Wheelan, Susan A. (2013). Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar. Lund: Studentlitteratur.

Referenslitteratur:
Engquist, A. (1994). Kommunikation på arbetsplatsen: Chefen, medarbetaren, gruppen. 2. uppl. Stockholm: Rabén Prisma
Ljungström, K. (2011). Samtal på jobbet: om medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och andra viktiga samtal. Stockholm: Liber.

Artikelsamling

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, arbete i grupp, projekt, diskussion, praktiska övningar

Utskriven 28 oktober 2021 kl 20:15