Hospitality Management – Praktiskt restaurangarbete

Kurskod R091102
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad arbetsplatsförlagda utbildningen skall den studerande ha insikt i arbetstekniker och färdigheter inom restaurang.

Innehåll

Den studerande är i första hand själv ansvarig för kontakterna till potentiella praktikplatser
Praktikplatsen ska vara restaurang med fullständiga rättigheter.

Närvaro

Omfattningen av praktiken är 4 veckors heltidsarbete.
Den studerande förbinder sig att följa de av arbetsgivaren angivna arbetstiderna.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Restaurang och gastronomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Godkänd av praktikplatsen bedömd praktik, samt skriftlig rapport och utvärdering.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering bedöms kursen som Godkänd.

Arbetsformer

Den studerande förbinder sig att följa de av arbetsgivaren angivna och de regler som gäller för arbetsplatser i enighet med landests kollektivavtal och övrig arbetslagstiftning.

Övrigt

Övrig information finns att tillgå på Högskolans hemsida.

Utskriven 17 oktober 2021 kl 10:25