Hospitality Management – Tyska 1

Kurskod R033102
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas de studerande:
– kunna bilda sig en uppfattning om innehållet i en enkel text som innehåller bekanta ord och fraser
– kunna förstå frågor och enkla meddelanden som tangerar bekanta situationer
– kunna uppfatta information som gäller den egna familjen eller bekanta vardagssituationer då taltempot är långsamt
– kunna skriftligt berätta om sig själv och kunna informera om skeenden i vardagen
– kunna uttala ord och fraser och använda intonationsmönster så att en person med tyska som modersmål förstår det sagda, kunna besvara frågor och klara av att föra en dialog i en bekant situation.

Innehåll

Tyska 1 är en nybörjarkurs. Studenterna lär sig att klara av situationer i vardagen. De ska ha ett gott uttal och förstå tyskar då dessa talar långsamt och ibland upprepar sina anvisningar. De ska kunna använda de vanligaste grammatiska strukturerna. Uttal och intonation övas. Kommunikation kring vardagen övas muntligt och skriftligt. Grammatiska strukturer som verbböjning i olika temaformer, användningen av olika artikelord, komparation av adjektiv. Färdighetsnivå A1 enligt den europeiska referensramen för språk.

Närvaro

Minst 75% närvaroskyldighet

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Skriftliga och muntliga examinationsuppgifter, förhör, aktiv närvaro (minst 75%).

Kurslitteratur och studiematerial

Passwort Deutsch. 1. Kurs- und Übungsbuch. (2005). Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Gruppundervisning (56h), övrigt arbete (74h).

Övrigt

Enligt Åbo Akademis fordringar.

Utskriven 17 oktober 2021 kl 10:03