Hospitality Management – Samhälle och studier

Kurskod R011103
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– känna till hur han/hon kan relativt enkelt studera mer effektivt och utnyttja tiden bättre.
– Kunna använda strategier för att hantera studierna på ett stressreducerande sätt.
– behärska principerna för utformning av rapporter och övriga skriftliga arbeten inom högskolan, dvs. att den studerande känner till skrivreglerna för vetenskapliga texter och själv kan tillämpa dem i praktik.
– kunna tillämpa grunderna i intervjumetodik.
– kunna presentera vetenskapliga rapporter, dvs. den studerande skall kunna utnyttja modern presentationsteknik och kunna bygga presentationer på ett ändamålsenligt sätt.
– kunna använda bibliotekets tjänster för sina studier, dvs. kunna söka i bibliotekskataloger och databaser.

Innehåll

Grundläggande studieteknik
Bibliotekskunskap
Principer för vetenskaplig rapport- och uppsatsskrivning, språkriktighet och stil
Grundläggande presentationsteknik
Grundläggande datoranvändning

Närvaro

Aktiv närvaro (meddelas närmare i början av kursen).

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Aktiv närvaro, obligatorisk närvaro på besöket till biblioteket, skriftlig tentamen och egna rapporter.

Kurslitteratur och studiematerial

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund. Studentlitteratur. 213 s.
Bodin Tebelius, Anna. (2010). 101 tips för framgångsrika studier. Stockholm: Hjärna Utbildning.
Schött, K. & Melin, L. & Strand, H. & Moberg, B. (1988) Studentens skrivhandbok. Stockholm. Liber. 141 s.

Övrig litteratur meddelas senare.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Diverse kompendier och material kan delas ut under kursen.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Godkänt, Underkänt
(Vid validering bedöms kursen som Godkänd)

Arbetsformer

Föreläsningar och övningsuppgifter.

Utskriven 28 oktober 2021 kl 05:13