Företagsekonomi – Engelska 1

Kurskod Y031206
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studerande ha utvecklat sin förmåga att använda engelska som arbetsspråk internationellt genom att
– börjat bygga upp nyckeltermerna för sin bransch
– förbättrat sin förmåga att förstå och analysera branschtexter
– ökat sin förståelse för olika typer av affärsengelska
– ökat sitt självförtroende och kan bättre kommunicera med människor i olika affärssituationer på engelska både muntligt och skriftligt; digitalt och face2face.

At the end of the course, the student should have developed their ability to use English as an working language internationally by
– starting to build up key terms for their industry
– improving their ability to understand and analyse industry texts
– increasing their understanding of different types of business English
– increasing their self-confidence and being better able to communicate with people in different business situations in English both orally and in writing; digitally and face-to-face.

Innehåll

– Nyckeltermer för branschen
– Textanalyser
– Olika typer av hörförståelse
– Kommunikativa övningar i par och grupp
– En sk. akademisk strukturerad uppsats
– Presentation

– Key terms for the industry
– Text analysis
– Different types of listening comprehension
– Communicative exercises in pairs and groups
– A structured academic essay
– Presentation

Närvaro

Den studerande deltar i Meet-möten samt tar ansvar för egna gruppmöten.

Student participation in Google Meet and their own group meetings.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Bedömningsskala 1-5
Vitsord 1 Den studerande har deltagit aktivt i Meet samt i gruppmöten. Hen har lämnat in godkända inlämingsuppgifter. Hen har fått godkänd i uppsats samt i presentation. Hen har tagit del av utvärdering av två andra uppsatser enligt lärarens anvisningar.
Vitsord 3 Den studerande har deltagit mycket aktivt i Meet samt i gruppmöten. Hen har lämnat in väl godkända inlämingsuppgifter. Hen har fått väl godkänd i uppsats samt i presentation. Hen har bidragit till utvärdering av två andra uppsatser på ett kontruktivt sätt och således främjat de andra studerandens utveckling i engelska språket.
Vitsord 5 Den studerande har deltagit aktivt såväl i Meet som i gruppmöten samt tagit ansvar för hela gruppens inlärning genom att dela med sig av det man lärt sig. Hen har lämnat in väl godkända inlämingsuppgifter. Hen har fått väl godkänd i uppsats samt i presentation. Hen har bidragit till utvärdering av två andra uppsatser på ett kontruktivt sätt och således främjat de andra studerandens utveckling i engelska språket.
Assessment scale 1-5
Grade 1 The student has actively participated in Meet and group meetings. He has submitted approved assignments. He has been approved in the essay and in the presentation. He has taken part in the evaluation of two other essays according to the teacher’s instructions.
Grade 3 The student has participated very actively in meetings and group meetings. He has submitted well-approved assignments. He has been well approved in the essay and in the presentation. He has contributed to the evaluation of two other essays in a constructive way and thus promoted the other students’ development in the English language.
Grade 5 The student has actively participated in both Meet and group meetings and taken responsibility for the whole group’s learning by sharing what they have learned. He has submitted well-approved assignments. He has been well approved in the essay and in the presentation. He has contributed to the evaluation of two other essays in a constructive way and thus promoted the other students’ development in the English language.

Kurslitteratur och studiematerial

Handford. M., Lisboa M., Koester A. och Pitt A. (2012). Business Advantage. Student´s Book Upper-intermediate. Cambridge University Press.
The Core Team (2017). Economy – economics for a changing world [Elektronisk resurs] Hämtad från https://core-econ.org/the-economy/index.html (kapitel 1).

Referenslitteratur:
Mascull B., (2017). Business Vocabulary in Use: advanced (3rd. ed). Cambridge: Cambridge University Press.
MacKenzie I. (2010) English for Business Studies. A course for Business Studies and Economics students (3rd. ed). Cambridge University Press.
Kotler P., Armstrong A., Parment A. (2011). Principles of Marketing (Swedish Edition). Harlow, England: Prentice Hall.

Förkunskaper

Goda kunskaper på sk Intermediate level.

Good knowledge of English at the intermediate level.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort.

The course grade is noted on the student transcript.

Arbetsformer

Kursen är en distanskurs och finns på lärplatform Google Classroom. Aktiv närvaro krävs på Meet-möten samt på gruppmöten. Korta föreläsningar och olika typer av inlämningsuppgifter.

The course is a distance learning course taught via the Google Classroom learning platform. Active participation is required in Google Meet and in group meetings. Short lectures and a variety of assignments.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:53