Företagsekonomi – Sjörätt

Kurskod S1652023
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW 2010 Kapitel II sektion A-II/2 (Knowledge of international maritime conventions and recommendations and national legislation).
Den studerande känner huvuddragen i Finland rättssystem och den internationella och nationella sjörättens bestämmelser så att han/hon med hjälp av relevanta bestämmelser kan lösa vanligen förekommande juridiska problem i anslutning till fartygsdriften och transport av gods.

Innehåll

Del 1
– fartyget
– ISM Code
– fartygsregistrering och -nationalitet
– inteckning, kvarstad
– sjöpanträtt
– redarbegreppet / rederi / partrederi
– fartygets befälhavare
– allmän skadeståndsrätt
– ansvarsregler vid sammanstötning
– ansvarsbegränsning och olika begränsningsregler
– oljeskador
– begränsningsfond
– olika sätt att använda fartyg
– C/P, T/C, Bareboat befraktning
– styckegodstransport
– konossement (Bill of Lading)
– sjöfraktsedel (Seawaybill)
– resebefraktning
– kvantumkontrakt
– tidsbefraktning
– dagböcker
Del 2
– INCOTERMS
– styckegodstransport
– transportörens ansvar för lasten
– sjövärdighet / fel i navigeringen
– konossementet (Bill of Lading)
– A Clean B/LA, Letter of indemnity
– sjöfraktsedel (Seawaybill)
– styrmanskvitto (Mates receipt)
– utlämnande av godset / sjöpanträtt
– resebefraktning / frakt / dödfrakt
– marknaden / mäklare / agenter
– lastning / stuvning (fio, fiost)
– trampkonossement / sjövärdighet
– laytime / demurrage
– liggetid
– bärgning
– haveri / gemensamt haveri
– dispasch / godsförsäkring
– passagerarbefordran
– dagböcker / protest
– sjöförklaring och annan utredning av olyckor
– straffstadgande
– domstolsförfarande / skiljedom
– lotsnings- och tullningsbestämmelser
– internationella konventioner, stowaways
– UNCLOS, Innocent passage

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen eller inlämningsuppgift. Aktivitet under föreläsningar.

Kurslitteratur och studiematerial

Falkanger, T. Innføring i sjørett . (1999). Oslo : Forsikringsakademiet.

Aktuella lagar och förordningar.

Förkunskaper

[S1623012] Sjörättens grunder

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, litteraturstudier, case och övningsexempel

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:13