Företagsekonomi – Sjörättens grunder

Kurskod S1623022
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– kännedom om den centrala sjörättsliga lagstiftningen.
– förståelse för de juridiska frågor som berör vakthavande befäl samt befälhavare på fartyg under 1000 GT i närfart.

Innehåll

– centrala sjörättsliga källor i internationell och nationell rätt
– redarbegreppet, rederi, partrederi
– fartygets befälhavare
– centrala manskapsfrågor. Ingående och avslutande av sjöarbetsförhållanden. Arbetsförhållandevillkor.
– skeppsdagboken
– transportavtal och transportdokument
– bärgning och haveri / gemensamt haveri
– sjöförklaring
– rättegångsförfarande

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling.
Sjölagen.
Sjöarbetsrättslig lagsamling.
Falkanger, T. (1999). Innføring i sjørett . Oslo : Forsikringsakademiet.

Förkunskaper

[S0805011] Personlig säkerhet och socialt ansvar
[Y020302] Juridikens grunder
[S1721042] Sjötransporter

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, skriftliga övningsarbeten och litteraturstudier enligt föreläsares anvisningar

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:55