Företagsekonomi – Fartygsadministration och ekonomi

Kurskod S1252033
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– ha kännedom om fartygets olika dokument, fartygsdokumentens giltighetstid samt utfärdare
– ha kunskap om rederiets ekonomiska system och kan delta i rederiets redovisningsprocess
– känna till varufinansiering och förstå transportdokumentets roll i varufinansieringen
– ha kännedom om olika hamnars administration och deras betydelse för fartyget

Innehåll

– fartygsdokument
– befraktningsavtal och dokumentation
– rapport om sjöolycka
– dokumentation vid avgivande av sjöförklaring, praktiska exempel
– skade- och olycksfallsrapporter
– dokumentering vid in- och utklarering
– intern redovisning och kostnadsuppföljning
– varufinansiering

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Tallack,R.L. Commercial management for shipmasters : a practical guide. (1996). London : Nautical Institute.

Nya sjöfartens bok. 2006. Göteborg : Svensk sjöfartstidning. (eller senaste upplaga) Enligt lärarens anvisningar.

Förkunskaper

[Y020403] Ekonomi och redovisning, [S1652023] Sjörätt

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. Godkänd eller Underkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten och övningsexempel.

Övrigt

Gästföreläsare anlitas

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:40