Företagsekonomi – Sjöfartsengelska 1

Kurskod S0322041
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Övergripande lärande mål för Sjöfartsengelska 1-3

Efter avslutade studier i Sjöfartsengelska 1-3 har den studerande färdighet i enlighet med STCW (2010) Kapitel II sektion A-II/1 och Kapitel IV, sektion A-IV/2.
Adekvat kunskap i engelska språket som möjliggör användning av sjökort och nautiska publikationer, att förstå meteorologisk information och meddelanden beträffande fartygets säkerhet och drift samt att utföra befälets arbetsuppgifter också med en flerspråkig besättning, inklusive förmåga att använda och förstå ”IMO Standard Marine Communication Phrases”.

Dellärandemål sjöfartsengelska 1
– Behärskar den studerande det centrala ordförrådet ombord och i hamn i farleden samt i nödsituationer
– Den studerande använder oftast fackspråk, kommunicerar tydligt och exakt, kan använda engelska i sjöfarts- och radiokommunikation till sjöss
(SMCP) för de delar som nämns i innehållet.

Innehåll

Ombord kommunikation:
– Standard roderkommandon
– Maskinrumsorder
– Lots på bryggan
– Ankarliggandebogsering,
– Bogsering
– Ankomst och avgång från hamn
– Säkerhet
– Instruktioner och information till passagerare i en nödsituation.
– Ordförråd för olika fartygstyper, hamnar, farleder samt vid nödsituation ombord.
– Ord och fraser för kursen SRC.

Närvaro

Kursen är en distanskurs och finns på platform Google Classroom. Aktiv närvaro på Meet möten samt på gruppmöten. Stort eget ansvar.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Bedömningsskala 1-5
Vi tillämpar både formativ och summativ bedömning. Formativ bedömning ger den studerande möjlighet att snabbt använda återkoppling i studierna för att förbättra/korrigera prestationen. I slutet av kursen får den studerande en summativ bedömning av sina prestationer. Resultatet vägs så att provet bedöms vara 25% av kursens vitsord, uppsatsen 25% samt inlämningsuppgifterna 50%.
Den studerande delas 50-100 p/ för varje uppgift. Uppgifterna bedöms utgående från dess typ och omfattning där 50-59p = vitsord 1; 60-69p = vitsord 2; 70-79p = vitsord 3; 80-89p = vitsord 4 samt 90-100p = vitsord 5. Mindre än 50p betyder underkänd.

Kurslitteratur och studiematerial

IMO standard marine communication phrases : IMO SMCP. (2002). London : International Maritime Organization,.

MarEng Learning tool. Web-based Maritime English Learning Tool.

Annat material.
Kluiven, P.C van (2017). The International Maritime Language Programme for distant learning/ An English Course for Students at Maritime Colleges and for On-board Training. Texts, Tasks and Projects.
Undervisningsmaterial
(högskolan tillhandahåller)

E-ordböcker

Förkunskaper

Goda kunskaper i engelska på sk. Intermediate level.

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet.

Arbetsformer

Kursen är en Hy-Flex nätkurs.
Kursen administreras via lärplattformen Google Classroom. Den studerande utför interaktiva datoruppgifter, inlämningsuppgifter, inspelning(ar) samt bygger upp en ordlista på nyckeltermer. Handledning via Meet.

Övrigt

Kursen kräver god studieteknik samt ansvarstagande.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:41