Företagsekonomi – Praktik

Kurskod B400101
Studiepoäng 30
Lärandemål

-Den studerande får möjlighet att skapa kontakt till näringslivet och får djupare erfarenheter av arbetsuppgifter inom sitt kommande yrkesområde/bransch
-Den studerande får möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper i arbetslivet och erhålla en vidare förståelse för teorin utgående från de erfarenheter som
erhålls i praktiken.

Innehåll

Praktiken skall på förhand godkännas inom utbildningsprogrammet av studiehandledaren/praktikansvarig. Praktiken skall på ett mångsidigt sätt stödja studierna inom programmet.

Närvaro

Praktiken omfattar ca 20 veckors heltidsarbete därtill kommer rapportskrivning. Den studerande förbinder sig att följa de av arbetsgivarna angivna arbetstiderna.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Ekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

För att erhålla praktiken som en del av sina studier skall studerande inlämna en validering av praktiken i Wilma. Med anhållan bifogas ett arbetsintyg och en praktikrapport. Företaget skall skriva ett arbetsintyg ur vilket framgår arbetsförhållandets längd och arbetsuppgifterna i detalj, vid deltidsarbete skall antalet utförda arbetstimmar framgå. Praktikrapporten skall innehålla en diskussion kring hur de teoretiska studierna har hjälpt den studerande att utföra sitt arbete under praktiken och på vilket sätt praktiken har hjälpt den studerande att förstå teorin i skolan.

Förkunskaper

Den studerande ska ha minst 45 sp avklarade.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Godkänd, Underkänd (vid validering används vitsordet Godkänd).

Utskriven 13 augusti 2022 kl 11:59