Företagsekonomi – Digital marknadsföring B2B

Kurskod B250406
Studiepoäng 5
Lärandemål

– Kunna redogöra för vad värde är och hur värde skapas vid marknadsföring mellan företag.
– Känna till strategier och metoder/verktyg för att hantera och skapa värde i relationerna med kunder och samarbetspartners på företagsmarknaden.
– Kunna planera och utveckla innehåll i olika digitala marknadsföringskanaler som används vid marknadsföring mellan företag.

– Be able to describe what value is and how value is created by B2B marketing.
– Know strategies and methods/tools for managing and creating value in relationships with customers and partners in the business-to-business market.
– Be able to plan and develop content in different digital marketing channels used in marketing between companies.

Innehåll

Företagsmarknadens karakteristika och dess påverkan på marknadsföringen, värde och värdeskapande, kundrelationer och strategier för värdeskapande vid marknadsföring mellan företag, erbjudandet, nätverk och distributionskanale, Påverkan och digital marknadsföring.

Business-to-business characteristics and their impact on marketing, value and value creation, customer relationships and strategies for creating value in business-to-business marketing, the offer, network and distribution channels, influence and digital marketing.

Närvaro

Närvaro vid genomgång av inlämningsarbeten

Obligatory attendance for review of assignments

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Skriftlig examen samt godkända inlämningsarbeten.

Written exam and approved assignments.

Kurslitteratur och studiematerial

Enligt lärares anvisningar.

As instructed by the teacher.

Förkunskaper

Grundkurs i marknadsföring

Foundation course in marketing

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd).

The course grade is noted on the student transcript and is assessed VG, G or U (pass with distinction, pass or fail). For validation the grade “Godkänd” (Pass) is used.

Arbetsformer

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, seminarier.

Lectures, assignments, seminars.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:15