Företagsekonomi – Introduktion till IFRS och revision

Kurskod B241702
Studiepoäng 5
Lärandemål

Kursen är en introduktion till den internationella redovisningsstandarden IFRS och till revision.
Efter avklarad kurs är den studerande insatt i bakgrunden och syftet med internationella redovisningsstandarder. Den studerande är bekant med regelverket och institutionerna för IFRS, samt de grundläggande principerna i ramverket för IFRS samt vissa centrala IFRS/IAS-standarder.
Den studerande har efter avklarad kurs en förståelse för revisionsprocessens delar, de regelverk som styr revisionen och kan identifiera revisionsuppdragets risker och problem.

Innehåll

– Bakgrunden och syfte med internationella redovisningsstandarder
– IFRS regelverk och institutioner
– Grundläggande principer i ramverket för IFRS
– Grundläggande drag i vissa centrala IFRS/IAS-standarder
– Revisionslagstiftningen och god revisionssed
– Revisionsprocessen samt rapportering i samfund och sammanslutningar

Närvaro

Föreläsningar och övningstillfällen, frivilliga

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Deloitte: IFRS. (u.å). https://www.iasplus.com/en
Bokföringslagen
Revisionslagen
Webresurser och övriga artiklar enligt lärarens anvisningar

Förkunskaper

Affärsredovisning eller motsvarande grundkurs i redovisning
Bokslutsteori eller motsvarande.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och övningstillfällen

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:15