Företagsekonomi – Bokföring - praktikfall

Kurskod B240702
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska den studerande
• känna till hur en kontoplan är uppbyggd och hur ett bokföringsprogram fungerar
• självständigt visa insikt om bokföring och göra bokslut i ett mindre aktiebolag
• självständigt kunna söka fram och tolka relevant och aktuell information samt tillämpa den i problemlösningssituationer
• visa förståelse av innehållet i olika bokslutsposter, noggrann dokumentation och betydelsen av avstämningsrutiner

Innehåll

Detta är en kurs i bokförings- och bokslutsteknik. Räkenskapsperiodens olika arbetsskeden gås igenom sett ur producentens synvinkel med hjälp av ett praktikfall – från verifikat till bokslut – där kursdeltagarna samtidigt kan bekanta sig med hur ett bokföringsprogram är uppbyggt.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Kurslitteratur och studiematerial

Tomperi, Soile.(2013). Bokföring i praktiken. Utbildningsstyrelsen.

Bokslutsmodell för aktiebolag Författare: Rasinaho, K. Upplaga: senaste upplaga Förläggare: ST-Akatemia Tilläggsinformation: Till valda delar.

Övrigt material: Övrigt material enligt tentators anvisning.

Förkunskaper

Grundkurs i redovisning eller motsvarande kunskaper.

Dokumentering

Vid validering används vitsordet Godkänd.
Begär kursintyg från Åbo Akademi och validera kursen.

Övrigt

Begär kursintyg från Åbo Akademi och validera kursen.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:52