Företagsekonomi – Finansiering

Kurskod B240504
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– Redogöra för olika finansieringbehov och finansieringsalternativ som ett företag har
– Känna till risker och fördelar med olika finansieringsalternativ
– Redogöra för företagets finansieringspolicy
– Redogöra för det nationella finansiella systemets instrument och uppbyggnad
– Känna till huvudprinciperna för förvaltning av likviditetsreserven
– Känna till vad som kan hända med företag i betalningssvårigheter

Innehåll

Introduktion till företagets kapitalbehov.
Det egna kapitalet; självfinansiering, nyemission.
Främmande kapital; banklån, annat främmande kapital än banklån.
Finansiering vid ägarskiften.
Företagets finansieringspolicy.
Förvaltning av likviditetsreserven.
Företag med betalningssvårigheter.

Närvaro

Närvaro vid genomgång av inlämningsarbeten och studiebesök.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Redovisning/ekonomistyrning

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Sluttentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Modern finansiell ekonomi. (2000). SNS (414 s)
Andrén, N., Eriksson, T. & Hansson, S. (2003). Finansiering. Liber ekonomi. (330 s)

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Artiklar enligt examinatorns anvisningar.

Förkunskaper

Affärsredovisning och Bokslutsteori eller motsvarande.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar. studiebesök

Utskriven 13 augusti 2022 kl 11:50