Företagsekonomi – Ekonomistyrning 1

Kurskod B240204
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande skall efter avklarad kurs vara insatt i:
– Företagsverksamhetens effektivitet, lönsamhet och mål, samt ekonomistyrningens roll i detta
– Ekonomistyrningens centrala begrepp och styrmedel för att uppnå mål
– Resultatplanering med rörliga och fasta kostnader
– Produktkalkylering för olika kalkylsituationer
– Budgetering och budgetprocessen

Innehåll

– Affärside och strategi
– Effektivitet och lönsamhet
– Formella och informella styrmedel
– Resultatplanering och bidragsanalys med rörliga och fasta kostnader
– Självkostnadskalkyler och bidragskalkyler
– Resultat- och likviditetsbudgeter
– Budgetprocessen

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Redovisning/ekonomistyrning

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Deltagande i företagsbesök, inlämningsuppgift samt sluttentamen

Kurslitteratur och studiematerial

– Ax, C. J., Johansson, C. & Kullvén, H. (2015). Den nya ekonomistyrningen. Malmö: Liber ekonomi.
– Övrigt material enligt föreläsares anvisningar

Förkunskaper

Affärsredovisning eller motsvarande grundkurs i redovisning.

Arbetsformer

Företagsbesök, föreläsningar, övningar

Utskriven 13 augusti 2022 kl 13:23