Företagsekonomi – Fördjupad handelsrätt och arbetsrätt

Kurskod B220203
Studiepoäng 5
Lärandemål

Kursen är avsedd att ge en översikt av hur företagsverksamheten är organiserad och vilket rättsskydd som ges företagets delägare,
arbetstagare och utomstående som har med företaget att göra. Kursen behandlar bl.a. frågor i anslutning till arbetsskydd, bolagsformer, konkurrenssituationer samt skyddet för immateriella rättigheter.

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:
– Redogöra för centrala delar inom de rättsområden kursen behandlar
– Identifiera, strukturera och analysera komplexa problem inom de rättsområden kursen behandlar
– Föreslå lösningar på juridiska problem inom de rättsområden kursen behandlar
– Självständigt söka och tillämpa juridiska källor.

Innehåll

Kursen omfattar följande rättsområden:
– arbetsrätt
– bolagsrätt
– säkerhetsrätt
– konkurrensrätt
– immaterialrätt.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Skriftlig examination.

Kurslitteratur och studiematerial

Föreläsningsmaterial.
Föreläsningarnas innehåll förutsätts vara bekant för deltagarna.

Dokumentering

Vid validering används vitsord Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar och rättsfallsövningar.
Möjlighet att erhålla bonuspoäng för rättsfallsövningarna.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:14