Företagsekonomi – Handelsrätt

Kurskod B220102
Studiepoäng 5
Lärandemål

Kompetensmål: Studieperioden är avsedd att presentera de centrala syftena och funktionerna med regleringen inom privaträttens område. Kursen ger en översikt över ett flertal rättsområden som påverkar ekonomiska enheters verksamhet och handlingsalternativ. Syftet är bland annat att ge en introduktion till handelsrättslig terminologi och rättsligt tänkande.
Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:
– Redogöra för handelsrättsliga grundbegrepp
– Identifiera, strukturera och analysera komplexa problem inom de rättsområden kursen behandlar
– Föreslå lösningar på juridiska problem inom de rättsområden kursen behandlar
– Självständigt söka och tillämpa juridiska källor.

Innehåll

Kursen omfattar följande rättsområden:
– obligationsrätt
– sakrätt
– allmän avtalsrätt
– skadeståndsrätt
– marknadsföringsrätt och köprätt.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Skriftlig examination.

Kurslitteratur och studiematerial

Föreläsningsmaterial.
Föreläsningarnas innehåll förutsätts vara bekant för deltagarna.

Dokumentering

Vid validering används vitsord Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar och rättsfallsövningar.
Möjlighet att erhålla bonuspoäng för rättsfallsövningarna.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 11:54