Företagsekonomi – Sjöfartsekonomi

Kurskod B050103
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– beskriva hur transporterna av gods organiseras (transportsystem) och kunna välja lämpligt transportmedel vid frakt av gods
– redogöra för de olika sjöfartsmarknaderna (Bulk, Linjefart och specialsjöfart)
– förklara vilka faktorer som påverkar sjöfartsmarknaden
– känna till vilka kostnaderna är inom sjöfarten samt ha insikter i hur man finansierar fartyg
– känna till sjöfartsbranschen jobbar med hållbarhet

Innehåll

Transporterna och dess betydelse och omfattning i samhället
Sjöfartsmarknader
Fartygskännedom
Det åländska rederiklustret
Kostnader inom sjöfarten
Ekonomisk uppföljning inom sjöfart
Finansiering av fartyg
Hamnens uppbyggnad och funktioner

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Ekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Tentamen, godkända inlämningsarbeten

Bedömningskriterier Godkänd/Underkänd

Godkänd
Den studerande känner till grundbegrepp och termer inom “Shipping” och förstår sjöfartens betydelse för samhället. Studerande har grundläggande kännedom om olika fartygstyper och fraktmarknader samt känner till faktorer som påverkar fraktraterna. Studerande skall ha grundläggande förståelse för olika typer av kostnader inom sjöfarten samt ha grundläggande kännedom kring ekonomisk uppföljning och finansiering av fartyg.

Underkänd
Kriteriet för vitsordet godkänd uppfylls ej

Kurslitteratur och studiematerial

Sjöfartens bok 2009 eller nyare
Stopford, M. (2009). Maritime economics (3. ed.). Routledge.
E-källor eniligt lärarens anvisningar

Dokumentering

Införs i studiekortet (vid validering används vitsordet Godkänd)

Arbetsformer

Föreläsningar, inlämningsarbeten

Utskriven 13 augusti 2022 kl 11:56