Företagsekonomi – Engelska 1

Kurskod Y031205
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studerande ha utvecklat sin förmåga att använda engelska som arbetsspråk internationellt genom att
– börjat bygga upp nyckeltermerna för sin bransch
– förbättrat sin förmåga att förstå och analysera branschtexter
– ökat sin förståelse för olika typer av affärsengelska
– ökat sitt självförtroende och kan bättre kommunicera med människor i olika affärssituationer på engelska både muntligt och skriftligt; digitalt och face2face.

At the end of the course, the student should have developed their ability to use English as an working language internationally by
– starting to build up key terms for their industry
– improving their ability to understand and analyse industry texts
– increasing their understanding of different types of business English
– increasing their self-confidence and being better able to communicate with people in different business situations in English both orally and in writing; digitally and face-to-face.

Innehåll

– Nyckeltermer för branschen
– Textanalyser
– Olika typer av hörförståelse
– Kommunikativa övningar i par och grupp
– En sk. akademisk strukturerad uppsats
– Presentation

– Key terms for the industry
– Text analysis
– Different types of listening comprehension
– Communicative exercises in pairs and groups
– A structured academic essay
– Presentation

Närvaro

Den studerande deltar i Meet-möten samt tar ansvar för egna gruppmöten.

Student participation in Google Meet and their own group meetings.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

– Aktivt deltagande i Meet-möten samt gruppmöten
– Godkända inläningsuppgifter
– Godkänd uppsats och presentation
– Skriftliga prov

– Active participation in Google Meet and group meetings
– Graded assignments
– Graded essay and presentation
– Written tests

Kurslitteratur och studiematerial

Handford. M., Lisboa M., Koester A. och Pitt A. (2012). Business Advantage. Student´s Book Upper-intermediate. Cambridge University Press.
The Core Team (2017). Economy – economics for a changing world [Elektronisk resurs] Hämtad från https://core-econ.org/the-economy/index.html (kapitel 1).

Referenslitteratur:
Mascull B., (2017). Business Vocabulary in Use: advanced (3rd. ed). Cambridge: Cambridge University Press.
MacKenzie I. (2010) English for Business Studies. A course for Business Studies and Economics students (3rd. ed). Cambridge University Press.
Kotler P., Armstrong A., Parment A. (2011). Principles of Marketing (Swedish Edition). Harlow, England: Prentice Hall.

Förkunskaper

Goda kunskaper på sk Intermediate level.

Good knowledge of English at the intermediate level.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Kursen bedöms enligt skalan VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

The course grade is noted on the student transcript and is assessed VG, G or U (pass with distinction, pass or fail). For validation the grade “Godkänd” (Pass) is used.

Arbetsformer

Kursen är en distanskurs och finns på lärplatform Google Classroom. Aktiv närvaro krävs på Meet-möten samt på gruppmöten. Korta föreläsningar och olika typer av inlämningsuppgifter.

The course is a distance learning course taught via the Google Classroom learning platform. Active participation is required in Google Meet and in group meetings. Short lectures and a variety of assignments.

Utskriven 04 juni 2023 kl 10:24