Företagsekonomi – Kvalitetsledningssystem

Kurskod Y020904
Studiepoäng 2
Lärandemål

Den studerande skall efter avslutad kurs:
– kunna redogöra för vad kvalitet är och huvudprinciperna för de viktigaste kvalitetsledningssystemen samt
– strukturera ett eget enklare kvalitetsledningssystem.

Innehåll

1. Vad är kvalitet?
2. Olika kvalitetsledningssystem (ISO 9000, EFQM och Tour Quality)
3. Att bygga ett kvalitetsledningssystem

Närvaro

Obligatorisk närvaro.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Godkänd tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Valda delar från följande litteratur:
Edvardsson, Bo & Andersson, Tobias & Sandén, Mattias & Waller, Björn (2007). Mätning av tjänstekvalitet i praktiken. Studentlitteratur. Malmö. 202 s.
Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt (2006). Kvalitet från behov till användning. Studentlitteratur. Lund. 612 s.
Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Artiklar och andra kopior kommer att delas ut under kursen.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. VG/G/U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Övrigt

För att den studerande skall kunna tillgodogöra sig kursen måste självstudier bedrivas.

Utskriven 07 juli 2022 kl 07:19