Företagsekonomi – Sjötransporter

Kurskod S1721042
Studiepoäng 4 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– ha kännedom om de faktorer som bidrar till att lasten levereras till destinationen tryggt, snabbt och i gott skick.
– ha förmåga att handha uppgifter i anslutning till godsets mottagande, dess vård under sjötransporten samt utlämnandet på destinationsorten.

Innehåll

– olika typer av laster och transportsystem
– tekniska krav visavi lasthanteringen och sjötransporten
– tekniska och kemiska egenskaper, som inverkar på placeringen av olika laster
– lasthanteringsmanual
– rengöring, ventilering, nedkylning, uppvärmning och vädring av lastutrymmen
– korrosion i lastrum och ballasttankar
– IMO:s regelverk om lastsäkerhet och förhindrande av nedsmutsning av miljön
– periodiska inspektioner av fartygets lastrum
– godsets vård under resan
– olika befraktningsavtal
– kostnadsfördelning mellan befraktare och bortfraktare
– skeppningsdokument och deras betydelse ur olika intressegruppers synvinkel
– förfarande vid mottagande och utlämnande av gods, styrmanskvittot
– klarering

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftliga tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Gorton, L. Befraktning. (1980). Göteborg. (eller motsvarande nyare upplaga på engelska).

Advokatfirman Ihre & Almelöv AB.(1997). Lastansvar avseende sjötransporterat gods. I tillämpliga delar enligt lärarens anvisningar

Andersson, P. Godsskydd. (2001). Göteborg : Mariterm. (2 vol.).
Incoterms 2000

MARPOL 73/78: articles, protocols, annexes, unified interpretations of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. (2002). London: IMO.

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, praktiska exempel och övningsuppgifter.
Besök i en godshamn.

Utskriven 01 juni 2023 kl 18:39