Företagsekonomi – HRM i praktiken

Kurskod R162201
Studiepoäng 5
Lärandemål

De studerande ska efter avslutad kurs:
– ha praktiska insikter om hur HRM-funktionen ser ut i företagets vardag
– ha grundläggande insikter i de löneadministrativa rutinerna samt arbetsrättens koppling till löne-och personaladminstration
– behärska lagstiftningen gällande anställning och arbetsförhållanden
– kunna uppgöra arbetsavtal
– känner till arbetstidslagstiftning och semesterlagstiftning
– känner till den lagstiftning som berör löneutbetalningar och kan utföra beräkningar som hör till löneadministrationen.

Innehåll

Praktiskt ledarskap fördjupning:
– Personalplan
– Urvals- och rekryteringsprocesser
– Kompetensutveckling och -planering
Arbetsrätt:
– arbetsavatal, kollektivavtal och tolkningar
Företagets löneadminstativa rutiner:
– Personaladministrativa system, HRM-system (inkl. tidsredovisningssystem)
– Olika policydokument och avtal t ex lönepolicy, arbetarskydd, jämställdhetsprogram, alkohol- och drogpolicy, företagshälsovård etc

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Inlämningsuppgifter och tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Lindmark, A. & Önnevik, T. (2011). Human Resource Management : organisationens hjärta. Lund: Studentlitteratur.
Övrigt material ges av högskolan.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (Vid validering används vitsordet godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten med presentationer, inlämningsuppgifter och tentamen

Utskriven 01 juni 2023 kl 18:52