Företagsekonomi – Trim, stabilitet och stress

Kurskod B251101
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande ha färdighet i enlighet med STCW-95 Section A-II/1 och A-II/3:

Den studerande har kännedom om metoderna för bibehållande av säkert trim och god stabilitet och förstår relevanta sjövärdighetsbestämmelser.

Innehåll

– initialstabilitet; definition av metacentrum, metacenterradie och metacenterhöjd
– hydrostatiska data och användning
– bestämning av tvärskeppsmetacenterhöjden
– krängnings- och rullningsprov
– djupgåendeförändring vid densitetsförändring
– färskvattenavdraget
– tillåten nedlastning vid olika densitet
– stabilitetsbestämmelser

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Stabilitetskompendium av Mats Åsgård, Hydrostatiska data; RORO-fartyg

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Godkänd, Underkänd (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar, dataövningar, inlämningsuppgift och tentamen.

Utskriven 03 juni 2023 kl 11:48