Företagsekonomi – Bokslutsteori

Kurskod B240104
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– Känna till de redovisningsprinciper som bokföring och bokslut bygger på
– Behärska bokslutets värderings- och periodiseringsfrågor
– Känna till de krav och regelverk som styr uppgörandet av bokslut
– Känna till kopplingen mellan bokslut och beskattning
– Behärska bokslutsanalys med grundläggande nyckeltal

Innehåll

Redovisningens syfte och grundläggande principer
Regleringen av redovisning
Värderings- och periodiseringsfrågor vid uppgörande av bokslut
Bokslutspresentationen
Finansieringsanalysen och verksamhetsberättelsen
Hållbarhetsbokslut
Kopplingen mellan bokslutet och beskattningen
Nyckeltal för lönsamhet och finansiell ställning

Närvaro

Föreläsningar och övningstillfällen, frivilliga.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Företagsbesök, inlämningsuppgifter, sluttentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Johansson, C. (2009). Extern redovisning. (3. uppl. eller senare). Bonnier utbildning.
Gällande lagstiftning
Bokföringsnämndens allmänna anvisningar enligt lärarens anvisningar
Övrigt material enligt lärarens anvisningar

Förkunskaper

Redovisning 1 och 2 eller motsvarande grundkurser i redovisning.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar.

Utskriven 03 juni 2023 kl 10:55