Företagsekonomi – Finska nivå 4

Kurskod Y030403
Studiepoäng 3
Lärandemål

Färdighetsnivå A2-B1 enligt det europeiska referensramen för språk med fokus på samtal, muntlig produktion och kommunikation, aktivt ordförråd – utan att lämna bort språkets byggstenar.
Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
Kunna diskutera för den studerande viktiga ämnen t ex handel, kundservice, sport, hobbyer, arbete, teknik, relationer, mat, resor och media.

Innehåll

Diskussionsövningar utgående från frågor, texter, ljudfiler och bilder. Övningarna görs i par/grupp lämnas in som audior/videor. Den studerande producerar en längre text i början av kursen. Texterna används som grund för korta avsnitt om språkets byggstenar.

Närvaro

Ansvarstagande och aktivt deltagande i par/grupparbeten.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Examination

Den studerande har visat ansvarstagande, förmåga att planera och genomföra uppgifter samt samarbeta med andra studerande. Godkända inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Den studerande behöver
1) Häggblom S., & Paloneva H. (2019). Sainpas sanottua (2. uppl.). Finn Lectura.
2) Otso App from Google Play (free of charge) – Obs. ljudfilerna fungerar tillsammans med boken.

Annat lämpligt aktuellt material från språkområdet.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
E- ordböcker via högskolebibliotekets webbplats https://bibliotek.ha.ax/sok-information/lexikon-och-ordbocker/

Förkunskaper

Finska nivå 2 eller kunskaper i finska motsvarande ”lätt fortsättning”.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Distanskurs som finns på lärplattform Google Classroom. Övningarna görs i par/grupp och lämnas in som audior/videor. Egen text lämnas in. Genomgång av finskans byggstenar utgående från deltagarnas behov. Handledning.

Övrigt

Studeranden har möjlighet att påverka kursinnehållet och välja de områden som intresserar hen mest.

Utskriven 07 juli 2022 kl 08:17