Företagsekonomi – Strategisk ledning

Kurskod B323502
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
* Identifiera strategiska praktiker i organisationer
* självständigt beskriva centrala begrepp och modeller som används för att beskriva och genomföra strategiskt arbete
* diskutera strategiska tänkande i organisationer
* genomföra en enkel strategisk analys

Innehåll

Hur växer strategier fram? Vad styr våra strategiska val? Hur kan organisationer formulera och realisera strategier? Vilka teorier, begrepp och modeller har haft stort inflytande inom strategi området?
Kursen förmedlar grundläggande teorier och praktiska färdigheter inom fältet strategisk ledning. Efter kursen förväntas deltagarna ha de färdigheter som behövs för att förstå begreppet som praktik och perspektiv. Kursen går igenom de centrala strategiska teoribildningarna och diskuterar även organisationens förhållande till sin omvärld. Efter kursen förväntas deltagarna behärska grunderna i strategisk ledning och kunna genomföra en enkelt strategisk analys

Närvaro

Obligatorisk närvaro på introduktion/workshop/presentation.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Individuella uppgifter, gruppuppgift inkl. presentation, tentamen samt en personlig reflektion. Utförligare information ges av läraren.

Kurslitteratur och studiematerial

Wadström, P., Schriber, S., Teigland, R. & Kaulio, M., (2017). Strategi : arenan, affären, arbetssätten, ansvaret, avsikten. Stockholm:Liber. 267 sidor

Referenslitteratur:
Mintzberg, H., Ahlstrand, B. W., & Lampel, J. (1998, 2009). Strategy safari: A guided tour through the wilds of strategic management. New York: Free Press
Övrigt material enligt lärarens anvisningar.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten, presentation etc.

Övrigt

Kursen följer fordringarna vid Åbo Akademi.

Utskriven 03 juni 2023 kl 11:53