Företagsekonomi – Avtalsrätt

Kurskod B120701
Studiepoäng 5
Lärandemål

Kursen är avsedd att ge de studerande en helhetsbild över de centrala frågorna inom områdena för allmän avtalsrätt och köprätt samt annan kontraktsrätt.

Efter en genomgången kurs förväntas den studerande kunna redogöra för de centrala normerna för allmän avtalsrätt och köprätt samt annan kontraktsrätt. Den studerande förutsätts även kunna identifiera rättsliga problem och fenomen inom dessa områden och behärska de grundläggande principerna för hur sådana problem ska lösas.

Innehåll

Kursen innefattar följande delområden:
– Allmän avtalsrätt,
– köp- och annan kontraktsrätt,
– internationella köp.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Kursen följer fodringarna vid Åbo Akademi.
Begär kursintyg från Åbo Akademi och validera kursen.

Kurslitteratur och studiematerial

Wilhelmsson,T., Sévon, L. & Koskelo, P. (2006). Huvudpunkter i köplagen, 3 rev. uppl. Helsingfors:Talentum
Sandvik,B. & Sisula-Tulokas,L. (2013). Internationella köplagen. Helsingfors: Lakimiesliiton kustannus
Saarnilehto,A. (2009). Sopimusoikeuden perusteet, 7 uud. pain. Helsinki:Talentum
Författningar:
– L om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (228/1929)
– Köplag (355/1987)
– F (796/1988) om ikraftträdande av konventionen angående avtal om internationella köp av varor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
– L om bostadsköp (843/1994) kap. 1, 4 och 6
– Jordabalk (540/1995) kap. 2
– Konsumentskyddslag (38/1978) kap. 5, övriga kapitel i huvuddrag
– L om försäkringsavtal (543/1994) i huvuddrag
– L om preskription av skulder (728/2003) i huvuddrag

Dokumentering

Vid validering används vitsord Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar och litteraturstudier.

Utskriven 01 juni 2023 kl 17:50