Företagsekonomi – Sjöfartsekonomi

Kurskod B050102
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– beskriva hur transporterna av gods organiseras (transportsystem) och kunna välja lämpligt transportmedel vid frakt av gods
– redogöra för de olika sjöfartsmarknaderna (Bulk, Linjefart och specialsjöfart)
– förklara vilka faktorer som påverkar sjöfartsmarknaden
– känna till vilka kostnaderna är inom sjöfarten samt ha insikter i hur man finansierar fartyg

Innehåll

Transporterna och dess betydelse och omfattning i samhället
Sjöfartsmarknader
Fartygskännedom
Det åländska rederiklustret
Kostnader inom sjöfarten
Ekonomisk uppföljning inom sjöfart
Finansiering av fartyg
Hamnens uppbyggnad och funktioner

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Ekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Tentamen, godkända inlämningsarbeten

Kurslitteratur och studiematerial

Sjöfartens bok 2009 eller nyare
Stopford M; Maritime economics 3. e 2009
E-källor eniligt lärarens anvisningar

Dokumentering

Införs i studiekortet (vid validering används vitsordet Godkänd)

Arbetsformer

Föreläsningar, inlämningsarbeten

Utskriven 03 juni 2023 kl 11:12