Företagsekonomi – Sjöarbetsrätt

Kurskod S1653023
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW 2010 Kapitel II sektion A-II/2 (Organize and manage the crew).
Den studerande kan fungera som arbetsgivarens representant och kan hantera de arbetsrättsliga frågeställningar, som förekommer ombord.

Innehåll

– arbetsrätt; historia och syfte
– arbetsförhållande och arbetsförhållandevillkor; normkällor
– lagstiftning, kollektivavtal, arbetsavtal
– normkällornas inbördes förhållande, konfliktlösning
– sjömanslagstiftningens historia och utveckling
– arbetsgivare och arbetstagare; Olika personalkategorier och deras ställning ombord, arbetsgivarens ställföreträdare ombord, ansvar gentemot arbetsgivare, arbetstagare och andra ombordanställda.
– sjökollektivavtal
– ingående av sjöarbetsavtal
– permittering
– arbetsförhållandets upphörande
– arbetslivets socialskydd
– arbetstidsbestämmelser
– semesterbestämmelser
– principer för sjölöneräkning
– internationell rätt

Närvaro

Närvaro enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Skriftlig tentamen och en inlämningsuppgift. Aktivitet under föreläsningar och övningar

Kurslitteratur och studiematerial

Inledning till Finlands rättsordning. D. 1, Privaträtt. (1996). Helsingfors : Juristförbundets förl. I tillämpliga delar enligt lärarens anvisningar.

Sarkko, K. (1981). Arbetsrätt: allmän del. Helsingfors: Finlands juristförbunds förlags AB. I tillämpliga delar enligt lärarens anvisningar.

Schelin, J. (1997). Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden : en studie av rättsbildningen på sjöarbetsmarknaden Uppsala:Iustus. I tillämpliga delar enligt lärarens anvisningar.

Sjöarbetslagstiftning. Helsingfors : Edita (senaste upplaga)

Kompletterande lagtexter

Förkunskaper

[S1623012] Sjörättens grunder

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och övningsuppgifter

Utskriven 07 juli 2022 kl 08:06