Företagsekonomi – Spanska fortsättningskurs

Kurskod R034201
Studiepoäng 3
Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs ha kommunikativa kompetenser motsvarande nivå B1 på CEFR-skalan:
– Förstå det huvudsakliga innehållet i tydligt talad standardspanska om ämnet är bekant
– Förstå det huvudsakliga innehållet i texter som handlar om redan bekanta förhållanden i vanliga genrer
– Samtala om enkla sakförhållanden och ens personliga situation med en välvillig interlokutör
– Skriva korta och enkla meningar om konkreta saker i presens, framtid och dåtid

Innehåll

– Texter ur läroboken och från andra media, i sht Internet. Texterna förekommer alltid i samband med bilder och/eller ljud/video för att ge mera kontext.
– Betoning på interaktion och att det inte alltid är nödvändigt att förstå 100 % av texter – ej heller att producera helt korrekta meningar
– Jämförelser med engelska texter för att understryka att cirka 50% av de spanska orden bör vara bekanta
– Ljudinspelningar för att träna uttal
– Skrivande, i sht dialoger, som sedan framförs
– Internetresurser: språkinställningar av mjukvara, nyheter, musik, video

Närvaro

Kursen omfattar 28 h, närvaroskyldighet 50 % av kontakttimmarna.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Skriftlig tentamen, minst 50% närvaro och alla muntliga och skriftliga uppgifter godkända.

Kurslitteratur och studiematerial

Waldenström, E., Westerman, N. & Wik-Bretz, M. (2007). Caminando. 1. Stockholm: Natur & Kultur.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Webbplattform med dokument och länkar till material.

Förkunskaper

Spanska grundkurs (R034101) eller motsvarande.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Kursen bedöms enligt skala U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Muntliga och skriftliga övningar.

Utskriven 07 juli 2022 kl 07:24